Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eladó (szolgáltató) adatai

Név: Decor-All6 Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97.
Levelezési cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 1004/2013
Adószám: 14631955-2-06
Közösségi adószám: HU14631955
Cégjegyzékszáma: 06-09-013551
Képviselő: Ádók István ügyvezető
Telefonszám: +36-62-899-928
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://www.tapetadecor.hu
Bankszámlaszám: 10102842-07089100-01003001
 
Tárhelyszolgáltató adatai

   Név: AB Plusz Bt
   Cím: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
   Adószám: 21586091-2-13
   Cégjegyzékszám: 01-06-757647
   Tel: +36 20 3626984(H V 0-24)
   E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fogalom meghatározások

Felek: eladó és vásárló együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Webshop: a www.tapetadecor.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Szerződés: eladó és vásárló között a webshop és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
Termék: a webshop kínálatában szereplő, a webshopban értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vásárló/Ön: a webshopon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Eladó: mi, akik a terméket értékesítjük a vásárló számára.
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a webshopon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az eladó webshop rendszerében elektronikusan tárolja és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
Az eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 

Árak

Az árak forintban értendő bruttó árak. A vételár nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj külön tételként szerepel a Kosárban a megrendelési összegző oldalon.
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az árakat módosítjuk. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.
Amennyiben az árat hibásan tüntettük fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.
 

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 5000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 1000 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén felajánljuk a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva
Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért, valamint nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
Az eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adatok elvesznek. Az eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért.
 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A webshopban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
A webáruházban található termékképek illusztrációs célokat szolgálnak, a megrendelt termék megjelenése attól némileg eltérő lehet.
Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.
Az eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiók telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
A vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a vásárló viseli.
A vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 

A webshop használata

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz.
A webshop termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A webshopban a felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriákba sorolva találhatók meg.
A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tekintheti meg a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőit, árát.
A webshopban lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni a jobb oldali kereső feltételeket jelölve.
A kiválasztott termék a Kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A vásárló a kosár tartalmát a felső menüsor Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti.
Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből mennyit kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.A Törlés gomb vagy a mennyiség melletti kuka ikon segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.
A mennyiség változtatása esetén a Frissítés gombbal kell véglegesíteni.
A vásárló a Vásárlás folytatása gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot.
A vásárlás befejezése és fizetés a Tovább a fizetésre gombra kattintva történik.
Ekkor annak, aki már regisztrált az oldalunkon (Visszatérő vásárló) annak lehetősége van belépésre, a felső menüsor Vásárlóknak menüpont, Bejelentkezés menüpontnál a Felhasználói név, amely az e-mail címe és jelszó megadásával, majd a Bejelentkezés gombra kattintva.
Aki még nem regisztrált (Új vásárló) annak a regisztrációra a Fiók létrehozása gomb jelölésével, valamint regisztráció nélküli vásárlásra a Vásárlás vendégként gomb jelölésével.
Az új regisztrációs és a vendégként vásárlás esetén a következő adatokat kell a vásárlónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Céges vásárlóknál a cégneve és adószáma is megadandó.
Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges.
A sikeres regisztrációról a vásárló e-mailben kap értesítést.
A vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az eladótól, ez esetben később új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a vásárló felelős. A vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
Elfelejtett jelszó esetén a új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre a bejelentkezési oldalon.
Amennyiben a vásárló korábban regisztrált a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
 
A megrendelés következő lépéseként a vásárlónak ki kell választania/meg kell adnia a számlázási és szállítási címeket.
Már regisztrált felhasználó ilyenkor is tudja módosítani az előzőleg megadott címeit, vagy másikat felvenni és a megfelelőt kiválasztani. Lehet több számlázási és szállítási címet használni, de a téves kiválasztás esetén a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
 
A megrendelés folytatásaként a vásárlónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.
 
Szállítási mód lehet: személyes átvétel az üzletben a nyitvatartási időben H, K, Cs, P: 09:00 - 13:00 és 13:30 - 17:00 Sze: 09:00 - 13:00 Szo: Páratlan heteken 9:00 - 13:00 vagy házhozszállítás.
 
A fizetési módok az alábbiak lehetnek:
 • Készpénz: ez csak az üzletben történő személyes átvétel esetén lehetséges.
 • Banki átutalás: A bankszámlánkra történő utalás, az értesítő tartalmazni fogja a szükséges információkat.
 • PayPal vagy bankkártya: Ennél a fizetési módnál van lehetőség bankkártyás fizetésre azoknak is, akik nem rendelkeznek PayPal regisztrációval. Ez utóbbi esetben egy védett bankkártyás fizetési felületet biztosít a PayPal, ahol a megrendelés véglegesítése után kifizetheti a megrendelt termékeket.
 
Ezután Általános Szerződési Feltételek a elfogadásával az megrendelés véglegesítése és fizetés következik, ha a harmadik fizetési módszert választotta.
Egy összefoglaló oldal, a Megrendelés összesítő segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
Ekkor van lehetőség módosítani a Számlázási cím, Szállítási cím, Szállítási és fizetési módok adatait a Módosítás linkre kattintva.
Ha terméket vagy mennyiségét kívánja megváltoztatni, akkor a felső menüsor Kosár menüpontjára kell kattintani és a Kosár felületen megtenni a változtatásokat.
Ha itt változtat, mennyiséget növel vagy csökkent, az érték megadása után a Frissítés gombra kattintva tudja véglegesíteni, ha ez megtörtént, akkor Tovább a fizetéshez gombra kattintva az előző lépéseket kell végrehajtani.
Az előzőleg megadott Számlázási cím, Szállítási cím, Szállítási és fizetési módok nem kerülnek elvesztésre, csak végig kell lépni rajtuk, vagy ha szükséges, akkor szintén lehet még változtatni rajtuk.
 

A rendelés véglegesítése

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a a képernyőn lát visszaigazolást illetve e-mailben kap megerősítést.
Ha PayPal és bankkártya fizetési módot választotta, akkor átirányításra kerül a PayPal fizetési oldalára és kifizetheti a megrendelt termékeket.
Az oldalon közölt információk nem minősülnek az eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Az át nem vett és visszaküldött csomag szállítási és visszaszállítási költségét a megrendelőre terheljük.
Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni felénk.
Megrendelési szándéktól függetlenül a vásárló a belépést a felső menüsor Vásárlóknak menüpontban a Bejelentkezés segítségével végezheti el.
Belépés után megjelenik a Profil oldal, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, a megadott címeket karbantartani, valamint a leadott megrendelésének adatait megtekintheti, kinyomtathatja és állapotát is nyomon követheti.
 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A szerződés tárgyát csak az adásvételi szerződésben – a megrendelésben – szereplő áru képezi. Az elektronikus megrendelés teljesítésének feltétele a megrendelőlap összes kért adatának kitöltése. A megrendelőlap egyben adásvételi szerződés minta, maga az adásvételi szerződés az áru kézbesítésével lép életbe.
A megrendelés visszaigazolására elektronikusan kerül sor a megrendelőlap elküldése után. A vevő megkapja e-mail címére a megrendelés visszaigazolását, azokkal az adatokkal amelyeket kitöltött a megrendelőlapon.
Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.
Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
 

Fizetési módok

Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Csak a vételár megérkezése után küldjük a terméket.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett bankja: MBH Bank Nyrt.
Kedvezményezett neve: Decor-All6 Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 10102842-07089100-01003001
 
PayPal és bankkártya fizetés
PayPal fizetési módot is választhat. PayPal választása esetén lehetőség van meglévő PayPal fiók nélkül is vásárolni.
Ha nem rendelkezik PayPal fiókkal, úgy a "Pay with a debit or credit card" feliratra kell kattintania, majd a megjelenő a fizetéshez szükséges mezőket kitöltve és a "Review and Continue" gombra kattintva máris megtörténik a fizetés.
 
Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Üzletben történő átvétel esetén készpénzzel és bankkártyával tudja kiegyenlíteni a vásárlás értékét.
 
Utánvétel nem áll rendelkezésre!
 
Átvételi módok, átvételi díjak
 
Személyes átvétel
Személyesen is eljöhet a rendelt termékért az üzletünkbe Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97. szám alá a nyitvatartási időben: H, K, Cs, P: 09:00 - 13:00 és 13:30 - 17:00 Sze: 09:00 - 13:00 Szo: Páratlan heteken 9:00 - 13:00
Önt nem terheli semmilyen szállítási díj.
 
Házhoz szállítás futárral
A csomagsúlyától függő szállítási díjak:
 
Súly Ár
0-5 kg-ig 3200 Ft
5-10 kg-ig 4600 Ft
15 kg-ig 5900 Ft
30 kg-ig 19500 Ft
50 kg-ig 25800 Ft
 
 
Magyar Posta egyetemes postai szolgáltatás
 
Feladási határidő maximum 2 munkanap, mert Postán adható csak fel.
Ha nem címre történik a kézbesítés a megrendeléskor meg kell adni a kézbesítési helyet, figyelemmel a Magyar Posta súly és méret korlátozásait!
Alább megtalálhatóak a kiválasztáshoz szükséges postai oldalak linkjei.
 
Kezelési költség (küldemény összerendezése, csomagolás, IT, stb.) egységesen 500 Ft, az alábbi díjakon felül fizetendő!
Ha a Magyar Posta díjakat emel, akkor itt is emelkedni fognak a díjak.
 
Kézbesítési mód Címhelyre és csomagtárolási címre címzett Postán maradóként, PostaPontra és Csomagautomatára címzett
Tömeg Bruttó Bruttó
10 kg-ig 1990 Ft 990 Ft
20 kg-ig 2990 Ft 990 Ft
40 kg-ig 5990 Ft ---
 

Csomagautomatára címzett küldemény mérete nem haladhatja meg az 500x310x350 mm-t.

Címhelyre címzett postacsomag esetében legfeljebb 40 kg/küldemény.

„Postán maradó”-ként címzett postacsomag esetén legfeljebb 20 kg/küldemény, az érintett postai szolgáltatóhelyek köréről és egyes postai szolgáltatóhelyeknél a korlátozott tömeghatárokról a Posta honlapján közzétett POSTALISTA „N” oszlopa alapján lehet tájékozódni.

Csomagautomatánál feladásra szánt, vagy PostaPontra és Csomagautomatára történő címzés esetén legfeljebb 20 kg/küldemény

Figyelem! Tapéta tekercsek, fotótapéták és a matricák egy része nem küldhetőek csomagautomatába a méret korlátozás miatt! A terméklapon jelezve.

 Postapont választása: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postapoint

 Csomagautomata (tapéta nem): https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine

 Postán maradó: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso

 

Ingyenes a szállítás 40000 Ft feletti rendelés esetén. Ez esetben a vásárlónak nem kell szállítót választania, mert ez kedvezőbb a Postai egyetemes szolgáltatás díjainál, csak címre történhet a kézbesítés! Egyéb szállítási opció nem vehető igénybe ez esetben.

 

Sikertelen kézbesítés:

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben a vásárlót terheli.
A szállító hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben a szállítót terheli.
 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 7 munkanap, EU-n belülre történő szállítás esetén 20 munkanap.
A szállító esetleges késedelme ebbe az időbe nem számítandó be.
 
 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a vásárlót.
 

Elállás joga

Ebben a részben meghatározottak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „vásárló”).
Vásárló a szerződés a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, e-mailen vagy a weboldali úrlapon keresztül történő jelzés alkalmával pedig az e-mail, űrlap beérkezésének időpontját.
Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikére.
Ebből a célból Ön felhasználhatja a következő linken elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező, saját szavaival is megfogalmazhatja elállási nyilatkozatát.
 
Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a eladó részére.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a eladó címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket vagy eladó címén leadja.
A termék eladó címére történő visszaküldésének költsége vásárlót terheli; eladó nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a vásárlótól. eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Ha a vásárló eláll a szerződéstől, eladó haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a eladó, kivéve, ha vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
 
Nem illeti meg az elállási jog vásárlót
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a vásárló kifejezett kérésére keresi fel a vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, mely itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, mely itt érhető el.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

Az esetleges reklamációt az Önnel való személyes egyeztetés után az érvényes jogszabályi előírásokkal összhangban intézzük, tekintettel a nálunk megvásárolható termékekre.
Ön hibás teljesítésünk esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
 
A termékkel megküldött számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő az áru átvételével veszi kezdetét.
A vevő az átvételkor köteles a terméket átnézni, hogy nincsenek-e rajta esetleges hibák, sérülések. A tapétáknál kérjük ellenőrizni, hogy a kiválasztott tapéták tekercseknél szerepel e ugyan az a sorszám minden egyes tapétánál (amennyiben lehet különbség a színárnyalatokban).
Javasoljuk, hogy a terméket közvetlenül az átvétel után, még a szállító jelenlétében ellenőrizze, ahol az esetleges szállítási hibákat meg is tudja reklamálni.
A termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Az áru kézhezvétele után nem áll módunkban később szállításra vonatkozó és jegyzőkönyv nélküli reklamációt elfogadni!
A jótállás kizárólag gyártási hibákra érvényes, nem vonatkozik a termék helytelen használatából fakadó sérülésekre, így például helytelen felhelyezés vagy tárolás következtében keletkezett problémákra.
 
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük abban az esetben, ha a tapéta felrakását a hiba észlelését követő 3. tekercsnél abbahagyták, kérjük, hogy a hibás tapétán kívüli tapéták bontatlan csomagolásban és hiánytalan méretben és épségben kerüljenek visszaszállításra üzletünkbe.
Ha a cserét nem kívánja igénybe venni, a tapéta vételárát visszatérítjük, amennyiben a hibát a gyártó elismerte, illetve a sérülést a tapéta a szállítás során szenvedte el.
Amennyiben a tapétát már kicsomagolta, dolgozott vele, feltette falra vagy más felületre, nem tudunk reklamációt elfogadni.
Miután a matricát eltávolította az alátétről, reklamációra már nincs lehetősége.
 

A reklamáció folyamata:

A reklamációról űrlapunkon, e-mailen vagy telefonon értesítsen bennünket – ld. felső menüsor Információ menüpont, Kapcsolat menüpont.
A reklamáció következő lépésével várjon a kölcsönös megállapodásra, hiszen előfordul, hogy egyes esetekben a probléma megoldható anélkül is, hogy visszaküldené az árut.
Többnyire azonban kézhez kell kapnunk a reklamált terméket, ilyen esetben ajánlott csomagként, de ne utánvétellel küldje meg az árut címünkre.
Mellékelje az árucikk megvásárlását igazoló számlát is.
Javasoljuk, hogy reklamációját ajánlva küldje megfelelően becsomagolva, hogy a szállítás során ne sérüljön a termék.
Panaszát illetően a lehető leggyorsabban, a reklamáció keltétől számított maximum 30 napon belül intézkedünk úgy, hogy az árut megküldjük a gyártónak.
 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait személyesen az üzletben (Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97.) vagy alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefonszám: +36-62-899-928
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://www.tapetadecor.hu
Levelezési cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97.
 
A vásárló szóban vagy írásban közölheti a velünk a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.
Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.
A telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el, ez az azonosító szám a vásárló telefonszáma és hívás dátuma és időpontjából képzett szám.
Minta: 309998877202005201530 (+36 309998877 2020.05.20. 15:30)
 
A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:
 • a vásárló neve, címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a vásárló panaszának részletes leírása, a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a hatályos rendelkezések szerint öt évig megőrizzük és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.
 

Amennyiben az eladó és a vásárló között esetlegesen fennálló vásárlói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, vagy Ön nem fogadja el álláspontunkat, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a vásárló lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája és elérhetősége itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
Bírósági eljárás.
Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 
Békéltető testületi eljárás
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vásárló az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a vásárló erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a vásárló vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a vásárlót megillető jogokkal és a vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
 1. a vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a vásárló az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a vásárló nyilatkozatát arról, hogy a vásárló az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a vásárló aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/
 
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154, 20/283-3422
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525, 501500 Fax: (+36) 76 501538 Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 46/501-091 (új ügyek) 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310 Fax: 06-22-510-312
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217 Fax: 06-96-520-218
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő 9.00 - 12.00 Szerda 9.00 - 12.00 Péntek 9.00 - 12.00
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-304.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 Fax: 06-56-510-628
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010 Fax: 06-34-316-259
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860 Fax: 06-32-520-862
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881 Fax: 06-1-474-7921
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026 Fax: 06-82-501-046
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180 Fax: 06-42-420-180
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661, 06-30-664-2130 Fax: 06-74-411-456
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356, 30/9566-708 Fax: 06-94-316-936
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121 Fax: 06-88-412-150
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513 Fax: 06-92-550-525
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
EU online vitarendezési oldal
Az Európai Bizottság létrehozott egy weboldalt, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Az eladó kizárja felelősségét a vis maior esetekre.
Az eladó szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.
Az eladó módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

Szeged, 2024. április 01.

 
 
 
 
 
 

Nyomtatás